Nyheter

2020 > 09

18 Hundar är anmälda till årets KM som ju blir lite annorlunda tack vare den pandemi som råder. Lottningen av provrutorna kommer att ske digitalt via Skype och där deltar endast de som är provansvariga för respektive provort.

Fördelningen av de anmälda är dock klar och ser ut så här.

Vindeln
Christofer Boija
Karl-Ove Granström
Ebbe Nyberg
Ove Bergman
Jan-Olof Strömgren
Ragnvald Bäckström
Jan Lindgren
Gottne Lindgren

Robertsfors
Erik Carlsson
Mats Fredriksson
Gunnar Jakobsson
Karl-Gösta Forsberg
Björn Berg
Sune Nilsson
Ingeborg Koivusaari

Jörn
Jan Ronnling
Lars-Erik Rehnström
Christer Karlsson

Läs hela inlägget »

Stövarfullmäktige 2020 har genomförts som ett digitalt möte söndagen den 30.augusti. Samtliga kallade delegater från alla lokalklubbar och rasföreningar var närvarande.
Mötet leddes förtjänstfullt av Bengt Pettersson biträdd av Fredrik Bruno från SKK.

Mötet förlöpte utan några svårigheter fram till t o m verksamhetsåret 2018 för vilket år styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det kom till styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 gick meningarna isär beträffande om styrelsen genomfört allt som förväntats. Det visade sig att inget av allt det som diskuterades och beslutades om vid ordförandekonferensen 2019 fanns med i verksamhetsberättelsen. Efter diskussioner beslutades att det skulle göras tillägg i verksamhetsberättelsen för 2019 om de viktigaste uppgifterna från ordförandekonferensen 2019.
Det gällde då främst att styrelsen inte genomfört det arbete som redovisades om nya ledningsmetoder för att stärka engagemang och klubbkänsla. Det vill säga de olika verksamhetskommittéer som skulle bildas under ledning av en representant för huvudstyrelsen och sedan representanter från lokalklubbar och rasföreningar i de olika nätverken kring klubbens kärnverksamheter (Jaktprov, utställningar, regelutveckling mm).

Vidare gällde det ordförandekonferensens krav på och styrelsens utlovade redovisning av läget beträffande arbetet med utvecklingen av klubbens nya digitala redovisningssystem. Det handlade bla om redovisning av kravspecifikationen för systemet, de faktiska kostnaderna hittills, de totala kostnaderna för färdigt program, färdigställandedatum och ägandeförhållanden i systemet. Denna redovisning har ännu inte ägt rum förutom ägandeförhållandet som redovisades muntligt under fullmäktigemötet.

På ordförandekonferensen framfördes också att man ville ha kontoplanen (läs resultaträkningen) bättre specificerad och tydligare presenterad. Styrelsen gav då besked om att detta skulle ske "omedelbart" så att 2019 års årsredovisning skulle bli klart bättre och tydligare. Detta har inte skett.
Efter det att dessa synpunkter beslutats som tillägg i verksamhetsberättelsen fortsatte mötet.

När det sedan kom till punkten för ansvarsfrihet för styrelsen för den genomförda verksamheten år 2019 befanns det att flera klubbar och föreningar inte ansåg sig kunna bevilja denna ansvarsfrihet. Det kom till öppen omröstning och med knapp majoritet vann den uppfattning som innebar att mötet inte beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. Flera representanter uttryckte sin bestörtning över det inträffade och befarade att beslutet skulle allvarligt skada den framtida verksamheten.

Detta innebar att styrelsen avgick och det tillsattes en interimsstyrelse bestående av Cenneth Quick som ordförande och med Gottne Lindgren och Leif Lundholm som ledamöter i interimsstyrelsen. Uppgiften för interimsstyrelsen är att sköta det löpande och rutinmässiga arbetet med betalningar, bokföring, underhåll av hemsida etc. för att "hålla skutan flytande" fram till att ny styrelse valts.

Nästa Stövarfullmäktige beslutades till den 10.november kl 19:00 och ska ske digitalt.

En ny valberedning valdes. I valberedningen ska ingå en delegat från varje distrikt. Sammankallande är Mikael Pettersson och övriga är Michael Barchéus, Rolf Johansson, Lennart Ragnarsson och en ännu inte utsedd delegat från distrikt 2.

Det beslutades att det skulle falla på interims ordförandens lott att skriva en kria om dagens möte på Svenska stövarklubbens hemsida så snart det lät sig göras. Därefter avslutade ordföranden mötet.

För Svenska Stövarklubben 2020-08-30
Cenneth Quick
Interimsordförande

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE